Elektronická přihláška

Pro přihlášení se do MD vyplňte prosím tento formulář


Klub:

Osobní a kontaktní údaje

 


*) přečtěte si prosím před odesláním následující informace

Prohlašuji, že beru plně na vědomí poučení podle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dávám podle tohoto zákona dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou součástí této přihlášky, občanskému sdružení Mladí demokraté. Prohlašuji, že souhlasím s platnými stanovami Mladých demokratů.

Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů, v souladu s vnitřními předpisy MD.

I.) Poučení

Údaje o jménu, příjmení, rodném čísle a adrese jsou považovány za osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem evidence členské základny MD a evidence placení členských příspěvků a jsou využívány k naplňování úkolů MD vyplývajících ze stanov, zejména k realizaci práv a povinností členů MD vůči sdružení a naopak.

Správcem a zpracovatelem osobních údajů jsou Mladí demokraté. Pověřenými osobami pro zpracování a nakládání s osobními údaji v rámci MD jsou osoby uvedené ve vnitřních předpisech MD. Každý člen je oprávněn nahlížet do evidence osobních údajů vedených o jeho osobě, má právo na jejich opravu a právo žádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu.

II.) Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto prohlašuji, že mé osobní údaje uvedené v přihlášce do sdružení MD jsou pravdivé a správné. Souhlasím s tím, aby MD tyto údaje zpracovávali pro účely uvedené v poučení a ve vnitřních předpisech MD, včetně zpracování pro potřeby přijetí rozhodnutí orgánů MD o mých právech a povinnostech, a to po dobu potřebnou k zajištění práv a povinností spojených s mým členstvím v MD a po jeho ukončení k archivačním účelům.

Současně se zavazuji jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů bez zbytečného odkladu nahlásit místnímu klubu MD, kde jsem evidován.